De tiid hâldt gjin skoft

by Kjeld

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €3 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Vinyl edition comes on 180 grams, single sided 12" with a specially designed laser etching on the back side. Dedicated vinyl pre-mastering for the best sound possible.

  Includes unlimited streaming of De tiid hâldt gjin skoft via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days
  edition of 300  9 remaining

    €14 EUR or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 65 Heidens Hart Records releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Nekrolog, Vado mori, Tenebris obortis, Buried, Ära, Ða bisena (2004 - 2008), I.Ô. creatôr / I.Ô. destrôyer, Selvmord, and 57 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    €51.33 EUR (50% OFF)

   

 • Limited edition CD
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of De tiid hâldt gjin skoft via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
2.
06:19

about

Furious melodic black metal taking you back to riff based black metal of the 90s, yet with a very heavy, more modern production. A must for fans of Kvist and first Dodheimsgard.

MCD released by Heidens Hart and Kjeld in februari 2010;
MLP released by Heidens Hart and Art Of Propaganda in september 2014.

credits

released January 28, 2016

Line-up:
Kâld - Guitars
Tsjuster - Guitars
Swerc - Bass
Fjildslach - Drums
Asega - Vocals

license

all rights reserved

tags

about

Heidens Hart Records

BLACK HATEFUL METAL.

discography

contact / help

Contact Heidens Hart Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Track Name: De tiid hâldt gjin skoft
Yn it oanbigjin skoep ik de himel en ierde
De ierde lykwols wier wyldens
En tsjusternis laei oer 'e djipte
Myn geast wier sweevjende oer de wetters
Der sij ljocht! En der waerd ljocht
Ik seach dat it ljocht hjir in frjemde wier

Nou't jim rjuchtfeardige binne troch myn bloed
Troch my bihâlden wirde fen 'e grime
Der wierne gjin genôch for hjar allegearre
Dêrom, lyk as troch ien minsk de sûnde yn 'e wrâld kommen is
Wêr't it ljocht it paad net fine kin
En troch de sûnde de dea sa is ek de dea

Trochgien ta alle minsken mei't allegearre sûndige
Hwent oan de wet ta wier der sûnde yn 'e wrâld
Mar de sûnde wirdt net oanrekkene, as der gjin wet is yn de kosmos
Wêr't it ljocht it paad net fine kin
Makke ik skieding twisken it ljocht en de tsjusternis

Krêftlik stjit de tiid yn in skoft
Lyts as it ljocht harkjend oer de nacht
Sa 't de sûnde wet is yn kosmos - allyksa de stjerren yn 'e loft
Tiid - in yllúzje
Ta minsken dy't sûndigje allegearre
Track Name: Ivich libben
Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier;
syn broer deasloech
Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne
en syn broer sines forkeard
Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet
Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben,
om't wy de broerren deaslaen
Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea

In elts dy't syn broer hatet in in moardner
en jimme witte dat yn in moardner it ivige libben wennet

Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier;
syn broer deasloech
Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne
en syn broer sines forkeard
Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet
Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben
om't wy de broerren deaslaen
Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea
Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben

Lit ús haet hawwe!
Net mei it wird of mei de tonge
mar mei de died en yn wiisheid

If you like De tiid hâldt gjin skoft, you may also like: