De tiid hâldt gjin skoft

by Kjeld

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of De tiid hâldt gjin skoft via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 4 days
  4 remaining

    €7 EUR or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €3 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 72 Heidens Hart Records releases available on Bandcamp and save 40%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Ad se ipsum, Oale groond, Hailstorm, Through centuries of black blood, The book of the heretic, Lad asketid begynde, Odes to lands of past traditions, Nekrolog, and 64 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    €74.89 EUR (40% OFF)

   

 • Limited edition 12" vinyl with etching
  Record/Vinyl + Digital Album

  Vinyl edition comes on 180 grams, single sided 12" with a specially designed laser etching on the back side. Dedicated vinyl pre-mastering for the best sound possible.

  Includes unlimited streaming of De tiid hâldt gjin skoft via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
Yn it oanbigjin skoep ik de himel en ierde De ierde lykwols wier wyldens En tsjusternis laei oer 'e djipte Myn geast wier sweevjende oer de wetters Der sij ljocht! En der waerd ljocht Ik seach dat it ljocht hjir in frjemde wier Nou't jim rjuchtfeardige binne troch myn bloed Troch my bihâlden wirde fen 'e grime Der wierne gjin genôch for hjar allegearre Dêrom, lyk as troch ien minsk de sûnde yn 'e wrâld kommen is Wêr't it ljocht it paad net fine kin En troch de sûnde de dea sa is ek de dea Trochgien ta alle minsken mei't allegearre sûndige Hwent oan de wet ta wier der sûnde yn 'e wrâld Mar de sûnde wirdt net oanrekkene, as der gjin wet is yn de kosmos Wêr't it ljocht it paad net fine kin Makke ik skieding twisken it ljocht en de tsjusternis Krêftlik stjit de tiid yn in skoft Lyts as it ljocht harkjend oer de nacht Sa 't de sûnde wet is yn kosmos - allyksa de stjerren yn 'e loft Tiid - in yllúzje Ta minsken dy't sûndigje allegearre
2.
Ivich libben 06:19
Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier; syn broer deasloech Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne en syn broer sines forkeard Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben, om't wy de broerren deaslaen Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea In elts dy't syn broer hatet in in moardner en jimme witte dat yn in moardner it ivige libben wennet Lyk as Kaïn dy't út 'e kweade wier; syn broer deasloech Om't syn wirken rjuchtfeardich wierne en syn broer sines forkeard Forwûnderje jimme net, o broerren, as de kosmos hatet Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben om't wy de broerren deaslaen Dy't 'e broer net deaslacht bliuwt yn 'e dea Wy witte dat wy oergien binne út 'e dea yn it libben Lit ús haet hawwe! Net mei it wird of mei de tonge mar mei de died en yn wiisheid

about

Furious melodic black metal taking you back to riff based black metal of the 90s, yet with a very heavy, more modern production. A must for fans of Kvist and first Dodheimsgard.

MCD released by Heidens Hart and Kjeld in februari 2010;
MLP released by Heidens Hart and Art Of Propaganda in september 2014.

credits

released January 28, 2016

Line-up:
Kâld - Guitars
Tsjuster - Guitars
Swerc - Bass
Fjildslach - Drums
Asega - Vocals

license

all rights reserved

tags

about

Heidens Hart Records

BLACK HATEFUL METAL.

discography

contact / help

Contact Heidens Hart Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like De tiid hâldt gjin skoft, you may also like: