Voorvaderverering

by Uuntar

/
 • Record/Vinyl + Digital Album

  Attention: last copies! Black vinyl in inside-out and extra heavy cardboard sleeve. Comes with insert rough paper with all lyrics, photos, etc.

  Includes unlimited streaming of Voorvaderverering via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days
  edition of 250  1 remaining

    €18 EUR

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes with 8 page booklet on rough paper with all lyrics, photos, etc..

  Includes unlimited streaming of Voorvaderverering via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 4 days
  edition of 500 

    €10 EUR or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Full Digital Discography

  Get all 65 Heidens Hart Records releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Nekrolog, Vado mori, Tenebris obortis, Buried, Ära, Ða bisena (2004 - 2008), I.Ô. creatôr / I.Ô. destrôyer, Selvmord, and 57 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    €51.33 EUR (50% OFF)

   

1.
01:51
2.
3.
07:45
4.
5.
6.
05:50

about

UUNTAR "Voorvaderverering"

Epic and melodic pagan black metal - battle music for the fallen kings of the past! Primordial music in the classic Scandinavian riff-based tradition, recorded in a primitive way and written with a focus on bombastic and majestic melodies, completed with ancient historical lyrics and writings.

Uuntar (ancient Germanic for "winter") is a humble dedication to warriors and their traditions long gone - both melancholic as well as honourable. It is a nostalgic retrospect on old values and customs, in particular focusing around burial rites, dolmens and grave mounds in the north-east of the country.

The album "Voorvaderverering" (Dutch for "ancestral worship”) was recorded in 2010 by Herjann (Heimdalls Wacht, Cultus, ex-Countess, ex-Mordaehoth) and Nortfalke (Kjeld, ex-Lugubre, Tarnkappe, Standvast) - two veterans in the Dutch metal scene - but not released until now. The album was self-produced by the band so expect an unpolished sound that captures the cold winter atmosphere and charactaristic smell from the forests of Grouninga, Tuianti and Threant.

credits

released March 12, 2018

Nortfalke (drums, guitars, keys)
Herjann (bass guitar, all vocals)

license

all rights reserved

tags

about

Heidens Hart Records

BLACK HATEFUL METAL.

discography

contact / help

Contact Heidens Hart Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Track Name: Een Germaansche grafheuvel
Wie zijt gij, man van 't voorgeslacht
Die hier den eindloos langen nacht
Der eeuwen slaapt? Wat zijn uw daân?
Hebt gij den roepstem, opgegaan
In 't Heilig woud, Civilis kreet
Gevolgd, die Rome sidd'ren deed.

En als een schelle donderknal
Van Bato's strand tot Treviers wal
Germanjes volk, dat lag en sliep,
Ter heirvaart voor de vrijheid riep?

Of hebt gij Widukindes vaan
Gehuldigd en den Frank weerstaan,
Wiens sluwe list en overmacht
's Volks Irminsul ten onder bracht?
De roep van uw roemruchte daân
Is in den nacht des tijds vergaan,
Gelijk de rookwalm van uw mijt
Verwaaide in 't luchtruim, wijd en zijd.

Gij derft den dichter, die uw naam
Deed zweven op den tong der Faam,
Terwijl het christ'lijk kerkgezang
Verving 't Germaansche bardenlied ~
Zelfs in de sage leeft gij niet!

Een wolk van mist trekt langs den grond,
Ontplooit zich om dit heuvelrond,
En 't is of uit dit nev'lig kleed
De man plots voor mijn oogen treedt
En zegt......:

"O, zoon van later tijd,
Die nog mijn asch uw peinzen wijdt,
Als vrij man en als eigen Heer
Zoo zat ik op mijn erf en wheer
Ik bukte voor geen mensch mijn hoofd,
Maar heb mijn Goden steeds geloofd;
'k Was voor geen sterveling bevreesd!
Als priester aan mijn eigen haard
Heb ik hun eerdienst trouw bewaard.
Ik bracht bij 't eerste licht der zon
Mijn offer zelf aan boom en bron.
Ik kromde voor geen priesterdwang
En als 't gemeene Volksbelang
Mij naar de zodenbanke riep,
Waar 't vrije volk zijn rechten schiep,
Dan stemde ik met geen woordenpraal,
Maar met het klet'tren van het staal.
Mij heeft nooit vorstenluim getergd;
Mij werd geen schatting afgevergd;
En als men mijne marksteen schon
Dan streed ik voor mijn eigen grond.
'k Stond in geen dienst van eenig Heer;
Nooit diende ik anders roem of eer.....
Zoo leefde ik vrij.... en in ontzag.....
Nu zeg mij, telg van spader dag,
Leeft nog zoo fier en ongestoord
Als ik, mijn late nakroost voort?"

(B. W. A. E. baron Sloet tot Olthuys, 1838)
Track Name: Ganggraf
Een glooiend landschap
Grenzend aan wouden en de zee
Door de eeuwen heen verdedigd
Met man en macht tot in den dood.

Eeuwen later herinnert zich hier,
Grote hopen zware zwerfkeien.
Gestapeld als graven,
onze eeuwenoude ruïnen.

Door de eeuwen heen verdedigd
Met man en macht tot in den dood.

Gevochten - voor het land
Nu vergaan - tot stof en zand

Graf met uitzicht op de zee
Goedkeurend en tevree
Steenkamer der verering
Tussen draag- en dekstenen rusten enkel de allerhoogsten

Deze stenen schatkamer,
Offer mijn schild en hamer
Mijn laatste en eeuwige rustplaats onder de grond verborgen,
Tot de wederopstanding lig ik hier geborgen.

Gevochten - voor het land
Nu vergaan - tot stof en zand
Track Name: Lof op 't hunebed
'k Sta als verbaasd deez' steenmijt aan te schouwen.
't Schijnt dat weleer het dappere Hunnenschap
Daar heeft gewild een denk-plaats op te bouwen
Om zo te streven op de eretrap.
Neen, 't is 't gestapel waar een drom van reuzen
Door wraak gehitst het godendom bestreed,
Door 't bliksemvuur van Mulciber gesmeed.

Of 't zijn alleen getorste pyramijden,
Of tomben, want dit grove berggewas
Besluit in haar gewelfsel van voortijden
Nog, als bewijs, geheiligde offer-as.

Neen, 't is veeleer Natura's marmeren tempel,
Waarin zij wil dat men haar godheid eert,
En aan de voet haars negentallige drempels
Niets anders dan een lofgezang begeert.

Laat Thebe vrij nog pochen op haar muren,
Die schier in 't hoog bereikten 't wolkgespan,

Dit rotsgevaart zal langer kunnen duren.
Geen kracht, hoe groot, haar force kwetsen kan.

Kom nimfjes, en gij Drentse herderreien!
Bepronk met loof dit Borger steenpaleis!
Wil top en kruin met bloemen overspreien.
Schenk aan Natuur daarvan haar deel en eis.

Ik neurie dan met hese en schorre tonen
('t Zij wat het wil) tot roem der wondere grot
Een loflied en bereid de eiken kronen,
Waarmee 'k bepruik het grote keienslot.
Track Name: Bloed om bloed
Door koude haat, verkleumd tot op het bot
Gedreven door verbittering, alles ter ere van de oorlogsgod

Ze trekken in stilte, over de troosteloze heidevlakte
De vrieskou trotserend, geen teken van zwakte

Onder het schild beschermd, op het zwaard gezworen,
Ooit dapper gestorven, maar in Walhalla herboren

De stilte wordt gebroken, door getrokken zwaarden,
oorlogskreten, splijtende schilden en vallende paarden

Ooit dapper gestorven, maar in Walhalla herboren
Bloed om bloed, leger om leger
Niet lang meer, maar de overwinning is zeker

In onze bebloede handen, waait trots de vlag van Donar
Onaantastelijk, onoverwinnelijk en onsterfbaar

Daar in het sneeuwlandschap is de buizerd, wakend en jagend
In het licht van gouden zonnestralen
Is de overwinning verzekerd...

If you like Voorvaderverering, you may also like: